หน้าแรก

director-demo1

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัย ดีไซต์ดอทไอเอ็นดอททีเอช ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ขอขอบใจนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของวิทยาลัย อยู่ใน โอวาทของทุกคน เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยภาคภูมิใจ

นายดีเสมอ สมัครสมาน
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More